Blue Tokai Vethilaikodaikanal Estate logo

Hits: 19Beans: Vethilaikodaikanal Estate, Ciociee varietal, Tamil Nadu, India.Shop: Blue Tokai, Mumbai, India Blue Tokai – Vethilaikodaikanal Estate: Background information. Blue Tokai has joined up with Vethilaikodaikanal Estate for the second time to sell this Microlot #2 . Vethilaikodaikanal Estate is located in Tamil Nadu; a South Indian state thatRead More →